Respekt for vitenskapen

Tenk at menneskeheten har kommet så langt, hva angår å bygge samfunn som beskytter og ivaretar så mange av våre grunnleggende behov! Vi har i all hovedsak vitenskapen å takke for dette, og bør utvise stor respekt!

De antivitenskapelige holdningene som sprer seg er skumle og tullete. Det er ikke sånn at korrupsjon gjennomsyrer alt i verden: de største vitenskapelige tidsskriftene har solid kvalitetssikring og høye standarder. Og hey, vi kan være spirituelle og følsomme vesener uten å spytte på forskning. Vitenskapen dømmer ikke. Det er det folk som gjør.

Vitenskap er enkelt forklart bruk av bestemte metoder for å forstå fenomener, og bekrefte eller avkrefte om noe er sant. Man skiller ofte mellom naturvitenskap som er studiet av den materielle verden, og samfunnsvitenskap som er studiet av mennesker. Man skiller også ofte mellom kvantitativ forskning som fokuserer på det som er målbart og genererer tall og statistikk, og kvalitativ forskning som fokuserer på å utforske meningsinnholdet i folks opplevelser. Praksis som baserer seg på vitenskap kalles anvendt vitenskap. Leger og psykologer har eksempelvis lært seg behandlingsmetoder som understøttes av forskning, og er forpliktet til å bruke evidensbaserte teknikker som har vist seg å hjelpe. Alternativ behandling er en fellesbetegnelse for alt annet.

Når folk velger bort anbefalte barnevaksiner til fordel for alternativ behandling, i så stor grad at livsfarlige sykdommer blusser opp igjen, og når store grupper mennesker bortforklarer klimaforskning, og durer i vei med sine dødbringende vaner - da vet vi at antivitenskapen er reell og at feilinformasjon i sosiale medier er FARLIG.

Jeg mener forskningsmetode og kildekritikk bør bli en del av grunnutdannelsen, fordi det er så vanskelig å manøvrere i vår verdens informasjonsoverflod! Vitenskapelig frembragt kunnskap lar oss komme så nær en objektiv sannhet som mulig og representerer det som er sant for flest mulig mennesker. Det er derfor vi skal bygge våre samfunn på vitenskap, ikke på tro, eller på enkeltmenneskers eller grupperingers synsing! SO til @ingeborgsenneset som gjør en uvurderlig innsats! #scienceisawesome #criticalthinking

Photo/ IG @rozenn.legall

Photo/ IG @rozenn.legall