Begrensende kjønnsroller

Velfersforskningsinstituttets undersøkelser har over de foregående årene gitt oss en del informasjon om unge menneskers psykiske helse, og et av funnene er at det er stor variasjon mellom gutter og jenter. I den sammenheng har jeg lyst til å skrive noen ord om hvorfor tradisjonelle og stereotype kjønnsroller er begrensende for unge menneskers livsutfoldelse, og anbefale et par dokumentarer og TED-talks som foreldre kan se på, eventuelt sammen med kidsa, og som kan stimulere til gode samtaler!

Ulike utfordringer blant gutter og jenter

Psykiske plager er relativt likt fordelt mellom gutter og jenter frem til puberteten - livsfasen hvor man skal finne ut av hvem man er, og bli henholdsvis mann, eller kvinne. Fra dette punktet i livsløpet er det jentene som leder an - selvsagt en begredelig konkurranse å vinne. Undersøkelser viser imidlertid at gutter utøver mer vold, presterer dårligere, og tar livet av seg oftere enn jenter, og unge menn som har forsøkt å ta livet sitt uten forvarsel har noen felles trekk: de mente de feilet og ikke ville klare å nå sine målsettinger, noe som fremprovoserte negative følelser de ikke klarte å håndtere alene.

Kjønnsroller

Kjønnsroller er normer og forventninger som stilles til mennesker knyttet til hvilket kjønn de er. Det kan blant annet være forventninger til hvilke interesser, klær, oppførsel og arbeidsoppgaver de ulike kjønnene skal ha. Miljøet, inkl familie, venner, media, barnehager, skoler, politikk og religion kan påvirke hvordan forventningene er. Det er altså snakk om sosialt konstruerte karakteristikker som varierer i ulike kulturer, og som kan endres over tid.

Et eksempel på klassiske forventninger: menn er sterke, ambisiøse, modige og målbevisste. Kvinner er omsorgsfulle, varme, fleksible og følsomme. Fine kvaliteter i og for seg, men begrensende når de er hektet til kjønn, da denne typen karakteristikker varierer voldsomt mellom mennesker, uavhengig av kjønn. Om man ikke passer inn i båsen samfunnet tegner opp, kan man raskt føle at man er feil, og begynne å undertrykke viktige deler av seg selv.

Vanligvis snakker folk om at feminine kvaliteter er kvinnelige, og at maskuline kvaliteter er mandige. Men dette er jo også sosialt konstruert - for hva er feminint og hva er maskulint? Hva er kvinnelig og hva er mandig? Dette varierer veldig i ulike deler av verden. Det finnes nærmest ingen fastlåste, forutbestemte kjønnsforskjeller - hjernen er plastisk og formes av miljøet fra fosterstadiet, og miljøet avgjør hvilke gener som skrus av og på (epigenetikk). Det som er sikkert og visst er at de bevisste og ubevisste forventningene som kommuniseres til barnet fra de blir født - fra nærmeste omgangskrets til storsamfunnet - former barnet i svært stor grad.

Oppblomstring av trange kjønnsroller i Norge

Takket være kvinnekampen på 70-tallet og påfølgende politisk vilje til å prioritere strukturelt arbeid for likestilling, har vi i Norge kommet ganske langt hva angår å utfordre tradisjonelle kjønnsroller. Det vil si at norske gutter og jenter, menn og kvinner, på mange måter står friere til å selv kunne velge hvordan de vil uttrykke seg og leve livet sitt, enn de gjør i mange andre land. Det er imidlertid mye arbeid som gjenstår, noe som eksempelvis kommer til uttrykk ved at vi fremdeles har en stor utfordring hva angår seksuelle overgrep og vold utøvd av menn mot kvinner, at vi har et svært kjønnsdelt arbeidsliv (hvor kvinner dominerer innen omsorgsyrkene som er forbundet med belastnings- og slitasjeskader, lav lønn, deltidsarbeid og lave pensjonsutbetalinger på sikt), at kvinne- og mødrehelse nedprioriteres gang på gang, og at det å lage og oppdra barn ikke likestilles med annet arbeid til tross for at det er like, om ikke mer, krevende.

I tillegg er mange enige om at vi har tatt et par steg tilbake de seneste årene - pendelen har liksom svingt den andre veien igjen, og mange har merket seg en oppblomstring av gamle kjønnsroller og forventninger. Det kan være mange årsaker til dette, men en en av grunnene jeg vil vektlegge her, er at teknologi og internett har blitt allment tilgjengelig, og at ekstremt mye av vår mediemat, og følgelig våre forbilder, kommer fra USA, et samfunn som ligger langt bak oss hva angår likestilling. Og når man på samme tid ser at likestillingsperspektivet er så godt som fraværende i skoler og barnehager, får jo de ubevisste holdningene mediene planter i oss alle, og særlig i barna, lede an.

Barn og ungdom bruker enorme mengder tid foran ulike skjermer - de konsumerer mediemat som aldri før. Vi hva ser vi? Stressa jenter som forakter seg selv og sin egen kropp og som bruker tiden på å forsøke å bli perfekte: trene, lage grønne smoothies og cupcakes, shoppe, presentere glansbilder i sosiale medier, og være flinke ved å sikre gode resultater på prøver. På den annen side: gutter som ikke klarer å søke nærhet og hjelp når livet er vondt, som følgelig tror de er for svake og for dårlige, som selvmedisinerer med spill og porno og rus, som melder seg ut og underpresterer, og som hevder seg óg løser problemer med aggressivitet.

Vi trenger alle økt bevissthet om tema

I dag er det  heldigvis flere og flere menn som oppfordrer andre menn, og særlig pappaer, til å engasjere seg i å endre stereotype kjønnsroller - og være med på om omdefinere mannsrollen. For til tross for at vi opp igjennom tidene har hatt mange kvinnesaksforkjempere som har jobba for å omdefinere kvinners rolle i samfunnet og promotere girlpower, så har for få jobbet for å omdefinere mannsrollen parallellt, og hva det vil si å være en bra mann. Og da gjenstår jo halvparten av jobben:

Sammenlagt

Utfordringene arter seg ganske forskjelling for gutter og jenter, men det kan virke som om resultatet blir det samme for alle: misnøye grunnet mangel på autentisk nærhet til seg selv, ensomhet grunnet mangel på åpen og ærlig kommunikasjon med andre, og usikkerhet med tanke på hva som skal til for å bli akseptert og anerkjent i flokken. Unødvendig polarisering og konflikt mellom jenter og gutter, mellom kvinner og menn. Mindre frihet til alle. Av den grunn tror jeg at de to Netflix-dokumentarene "The Mask You Live In" (om gutter, maskulinitet og følelsesliv) og "Missrepresentation" (om jenter, media og selvbilde) har stor relevans for oss i Norge. De ligger på Netflix og bør ses av deg! Enjoy!

Dagens begrepPia von Hirsch